set foreign_key_checks = on mysql said documentation #2006 – mysql server has gone away